Dienstverlening gemeenten

Duale opleidingstrajecten, inburgering en maatwerkoplossingen

Inburgeren en participeren

 

Hoe zorg je ervoor dat de grote groep mensen met een vluchtelingenstatus in de eindfase van het inburgeringstraject binnen afzienbare tijd duurzaam uitstromen naar betaald werk met toekomstperspectief? Hoe zorg je ervoor dat, wanneer de economie terugloopt, de statushouder niet als eerste weer ‘op straat staat’? En is het taalniveau van de statushouders wel op voldoende niveau om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt?

Een aantal vragen waar de overheid, veel gemeenten en andere organisaties in Nederland mee worstelen en waarop geen pasklaar antwoord bestaat. Dat vereist een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen, maatwerk en individuele ondersteuning.

SVS Inburgering is een social enterprise gericht op de integratie van vluchtelingen in Nederland. Daarbij is het leren van de taal niet het doel, maar een middel. Er is meer nodig voor succesvolle integratie in de maatschappij, toeleiding naar betaald werk en zelfredzaamheid. SVS Inburgering zet zich in om projecten vorm te geven en op te starten die het gat dichten tussen het behalen van het inburgeringsdiploma en duurzame uitstroom naar betaald werk.

Wilt u meer informatie ontvangen of de mogelijkheden voor uw gemeente bespreken? Neem dan contact met ons op of laat een bericht achter via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bel 030 71 15 684 of stuur een mail naar gemeenten@svs-inburgering.nl.

 

Duale opleidingstrajecten

SVS Inburgering heeft in samenwerking met gemeenten en diverse organisaties/opleiders verschillende geïntegreerde opleidingstrajecten ontworpen. De trajecten zijn gericht op statushouders in de eindfase van het inburgeringstraject die een baan ambiëren in de bouwsector, installatietechniek en de horeca (in ontwikkeling). Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht in de logistiek, zorg en agrarische sector. Binnen deze trajecten is veel zorg en aandacht voor de individuele situatie van de statushouder, taal en inburgering, samenwerking, werknemers- en studievaardigheden, vaktaal en het verwerven van beroepsspecifieke competenties en certificaten.

Wilt u meer informatie over de duale opleidingstrajecten of een kopie van het trajectplan ‘Bouwen aan Zelfredzaamheid’ of ‘Duurzaam de techniek in’ ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 

Betaald werk

De doelstelling van de projecten is om statushouders die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen, uit te laten stromen naar duurzaam betaald werk. De huidige arbeidsmarktkrapte biedt voor deze doelgroep kansen. Echter, zonder gedegen vooropleiding en intensieve begeleiding voor én tijdens de eerste periode van werken, bestaat er een groot afbreukrisico:

Traject Bouwen aan Zelfredzaamheid
Traject Duurzaam de techniek in
  • Taalbarrière blijkt te groot

    o Kan moeilijk met collega’s communiceren o Kan werkinstructies niet goed genoeg lezen o Werktempo te laag als gevolg van bovenstaande

  • Cultuur op de Nederlandse werkvloer vreemd

    o Omgang met collega’s o Omgang met middelen en materialen o Onzekerheid

  • Werknemersvaardigheden ontbreken

    o Werkritme is verstoord of ontbreekt o Op tijd komen o Houden aan veiligheidsvoorschriften en bedrijfshuishoudelijke regels o Roken alleen in de pauze o Representatief zijn o Vragen stellen als men iets niet begrijpt

Werkwijze

 

De aanpak van SVS Inburgering is erop gericht het taalniveau van de toekomstige werknemers te verhogen. Daarnaast richt onze aanpak zich op het wegnemen van risico’s die het succes van de deelnemers en daarmee het behalen van de doelstelling in de weg staan. Wij dragen hieraan bij door het geven van taallessen in het kader van de Wet Inburgering. Niet beperkt tot het halen van het inburgeringsdiploma, maar met mogelijkheden tot doorpakken naar A2+ en indien mogelijk tot het diploma NT2 programma I. Dit biedt de werknemer en werkgever op de lange termijn meer kansen: Mogelijkheden tot het breder opleiden (MBO 3/4) en daarmee een hogere baanzekerheid voor de werknemer en bredere inzetbaarheid voor de werkgever.

Voor mensen met een beperkte taalleerbaarheid is een alternatief, meer praktijkgericht taal- werktraject beter passend. Om goede integratie op de werkvloer te bewerkstelligen, wordt veel aandacht besteed aan beroepsspecifieke vaktaal, cultuur, studie- en werknemersvaardigheden. Ook een intensieve VCA training is vaak belangrijk. Dit doen wij onder andere door op de werkvloer en in het klaslokaal bij de vakopleider mee te kijken en te ondersteunen. In aanvullende bijeenkomsten worden de hiaten weggenomen. Denk aan het bespreken van deelnemerservaringen, het ophelderen van werkinstructies en bedrijfsreglementen. Er bestaan bijvoorbeeld situaties waarin het nodig is om werkinstructies voor de doelgroep te vertalen naar A2 niveau om problemen met de uitvoering te voorkomen. SVS Inburgering zet alles in om zoveel mogelijk drempels weg te nemen.

Samenvattend staat de aanpak van SVS Inburgering voor:

* Niet langs de zijlijn, maar met beide benen in het veld

* Verhogen van taalniveau

* Voldoen aan inburgeringsplicht

* Toewerken naar A2+ of diploma NT2 I

* Aandacht voor bedrijfscultuur

* Aandacht voor vakjargon

* Aandacht voor studie- en werknemersvaardigheden

* ‘Vertalen’ van werkinstructies en personeelsreglementen

Partnerorganisaties