Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij SVS-Inburgering. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SVS-Inburgering is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van SVS-Inburgering, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van SVS-Inburgering is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan SVS-Inburgering niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. SVS-Inburgering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.