ኤስ ፌ ኤስ ኢንበርኸሪንግ ቤት ትምህቲ ቋንቋ

ንመጻኢ ሂወትካን ስራሕካን ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ዘቀራርብ ብሉጽ ናይ ኢንበኸሪንግ ትምህርቲ

ኣብ ኤስ ፌ ኤስ ኢንበርኸሪንግ፡ ነቲ ናይ ኢንበርኸሪንግ ቋንቋ ፈትና (A2) ወይ ሃገራዊ ፈተና ኤን ቴ 2 ደረጃ 1 (B1) ን ደረጃ 2 ን (B2) ዘወሃብ ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል። እንህቦ ኣስተምህሮ ብ 3 ባእታታት ዝቖመ እዩ፥ ንሳቶም ድማ፡ ትምህርቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ፡ ትምህርቲ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ኔዘርላንድ ከምኡ’ውን ትምህርቲ ብዛዕባ ዕድላት ሽቕለት ኣብ ኔዘርላንድ እዮም። ንኹለን ባእታታት ብዝግባእ እንተዛዚምካየን፡ ነቲ ምስ ደረጃኻ ዝኸይድ ፈተና ተቓራሪብካሉ ኣለኻ ማለት እዩ።

 

በይንኻ ኣይኮንካን ነዚ ትብድሆ!

ኣብ ኤስ ፌ ኤስ ኢንበርኸሪንግ፡ ናይ መጽናዕቲ ሓጋዝን ኣሰልጣንን ክግበረልካ እዩ። እዚ ሰብ፡ ኩነታትካ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ ኮይኑ፡ ቋንቋኻ’ውን ይዛረብ እዩ። እዚ ናትካ ሜንቶር፡ ብቕልጡፍ፡ ኣድማዕን ደስ ዝብል ኣገባብን፡ ነቲ ናይ ኢንበርኸሪንግ ዲፕሎማ ክትወስድ ክሕግዘካ እዩ። እንተደኣ ነቲ ሙሉእ ናይ ኢንበርኸሪንግ ስልጠና ክትወስድ መሪጽካ፡ ነቲ ዝወሃብ ፈተና ከም ትሓልፎ ነረጋግጸልካ!  ብተወሳኺ፡ እቲ ዝምደበልካ ሜንቶር፡ ኣብ’ቲ ትወስዶ ትምህርቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ ክተሓጋገዘካ እዩ። ምስ መሳርሕቱ ብምትሕብባር ድማ፡ እቲ ዝተመደበልካ ሜንቶር፡ ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከብ ትካል ናይ መለማመዲ ስራሕ ከም ትረክብ ይገብር። እዚ፡ ናይ’ቲ ኣብ ኔዘርላንድ ዝህልወካ ናይ ቁጠባ ርእሰ-ምርኮሳ፡ እቲ ናይ ፈለማ ስጉምትኻ ይኸውን። ትምህርቲ ክትቅጽል ምስ ትደሊ’ውን፡ ምስ ኩነታትካ ዝሳነ ዓውደ-ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ንተሓባበረካ። ምሳኻ ብሓባር ብሙዃን፡ ዘለካ ተኽእሎታት ፈቲሽና፡ ትምህርትኻ ትቕጽለሉ ውጥን ንሕንጽጽ።

እንታይ ክንገብረልካ ንኽእል?

  • ክርደኣካን ክሰምዓካን ዝኽእል ሜንቶር ነዳልወልካ
  • ምስ ባህግታትካ ዝሳነ ናይ ኣመሃሃራ ኣገባብ ንህብ
  • ንሃገረ ኔዘርላንድ፡ ቋንቋ ኔዘርላንድ ን ኔዘርላንዳውያንን ክትርድኦም ዝሕግዙኻ ሰሓብቲ ወርክሾፓት ነዳሉ
  • ግብራዊ ልምምድ ትቐስመሉ ወይ ተሞክሮ ተጥረየሉ ናይ ስራሕ ቦታ ብምስላጥ፡ ሞያዊ ሓገዝ ነበርክት
  • ኣብ ኔዘርላንድ ትምህርቲ ንምቕጻል ደገፍ ነበርክት
  • ናይ ኢንበርኸሪንግ ዲፕሎማ ከምትሕዝ ውሕስነት ንህብ! (ሙሉእ ኢንቡርኸሪንግ ምስ ትመርጽ)

ሕልምኻ ጋህዲ ግበሮ

ንዓኻን ንስድራቤትካን ጽቡቕ መጻኢ ክህልወኩም ሕልሚ ኣለካ? ወይ ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ብደረጃ ዩኒቨርስቲ ትምህርቲ ክትቅጽል ትደሊ? እሞ፡ ብቕልጡፍ ናይ ኢንበርኸሪንግ ዲፕሎማኻ ሓዝ ከምኡ’ውን ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ከም ዝህልወካ ግበር። እዚ ከቢድ ክመስል ይኽእል ይኸውን፥ ግን ቅሰን፡ ነዚ ብድሆ በይንኻ ኣይኮንካን ትገጥሞ።

ሎሚ ተመዝገብ

ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.svs-inburgering.nl ብዛዕባ እንህቦ ኣስተምህሮ ዝያዳ መበርሂ ከተንብብን ከምኡ’ውን ክትምዝገብን ትኽእል። ኣቐዲምካ ምስ ሓደ ካብ ናይ መጽናዕቲ ተሓጋግዝቲ ወይ ድማ ካልእ መሳርሕትና ክትዛረብ ደሊኻ? ብመንገዲ ቁጽሪ ስልኪ 030 711 56 84 ደዊልካ ርኸበና።